Heather L.

Heather L.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Red A.

Red A.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Stephenie N.

Stephenie N.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Odalys I.

Odalys I.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Taylor H.

Taylor H.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Koren B.

Koren B.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Quincey C.

Quincey C.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Alma F.

Alma F.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Danica D.

Danica D.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Lynsey

Lynsey

Receptionist

Sassy Lashes LV