Alexa K.

Alexa K.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Ana M.

Ana M.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Brea S.

Brea S.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Claudia V.

Claudia V.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Jorja V.

Jorja V.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Kaitlyn G.

Kaitlyn G.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Lehua E.

Lehua E.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Maikee E.

Maikee E.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Raechel K.

Raechel K.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Fah P.

Fah P.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Cami B.

Cami B.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Bianca

Bianca

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Camarin

Camarin

Salon Manager

Sassy Lashes LV

Jovana

Jovana

Receptionist

Sassy Lashes LV

Savannah

Savannah

Receptionist

Sassy Lashes LV