Alexa K.

Alexa K.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Ana M.

Ana M.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Brea S.

Brea S.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Jorja V.

Jorja V.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Kaitlyn G.

Kaitlyn G.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Lehua E.

Lehua E.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Raechel K.

Raechel K.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Becky R.

Becky R.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Fah P.

Fah P.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Cami B.

Cami B.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Bianca

Bianca

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Tayler A.

Tayler A.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Dakota M.

Dakota M.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Lauren R.

Lauren R.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Karlee J.

Karlee J.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Reilly N.

Reilly N.

Lash Artist

Sassy Lashes LV

Jovana

Jovana

Receptionist

Sassy Lashes LV

Savannah

Savannah

Receptionist

Sassy Lashes LV

Riley G.

Riley G.

Receptionists

Sassy Lashes LV

Rebecca

Rebecca

Receptionist

Sassy Lashes LV